Palvelumme kuluttajille

Asianajotoimisto Justeria Oy tarjoaa yksityishenkilöille ja perheille oikeudellisia palveluja laaja-alaisesti.

Ota yhteyttä

Omaisuussuunnittelu

omaisuuden suojaaminen, sukupolven ylittävät varallisuuden siirrot, lahjaverovapaat lahjat, muut lahjat ja lahjanluonteiset varallisuuden siirrot, omaisuudensuoja perusoikeutena, verosuunnittelu

Perheoikeus

lapsiasiat, huoltoriidat, elatusmaksut, avoliitto, avioliitto, avioehto, avioero, ositus, omaisuuden erottelu, pesänjakajan tehtävät ja sukupolvenvaihdos

Edunvalvontaoikeus

vanhuussuunnittelu, edunvalvontavaltakirja (edunvalvontavaltuutus), hoitotahto, hoivatahto, edunvalvontaa koskevat hakemusasiat sekä edunvalvojan, edunvalvontavaltuutetun, edunvalvojan sijaisen, varavaltuutetun ja prosessiedunvalvojan tehtävät

Perintöoikeus

testamentti, keskinäinen testamentti, testamentin moite, perintöverosuunnittelu, hautaus- ja hautajaissuunnitelma, perunkirjoitus, perinnönjako, pesänselvittäjän ja pesänjakajan tehtävät

Sopimusoikeus

sopimusten laatiminen, avustaminen sopimusneuvotteluissa, vakuutussopimus, kuluttajansuoja, sopimuksen purkaminen ja muu päättäminen, hinnanalennus, sopimussakko, vahingonkorvaus ja vakuutuskorvaus

Työoikeus

työsopimus, salassapito- ja kilpailukieltosopimukset, työturvallisuus, YT-menettely, yhdenvertaisuus ja syrjintä, työsuhderiidat, työsopimuksen irtisanominen, purkaminen ja muu päättäminen

Rakennusurakat

urakkasopimus, sivu-urakan alistamissopimus, YSE-ehdot, hyvä rakennustapa, rakennusvirheet, urakkasopimuksen purkaminen ja muu päättäminen, sopimussakko ja hinnanalennus

Asuntokaupat ja asuminen

kauppakirja, asuntokaupan virheet, asuntokaupan purkaminen ja muu päättäminen, yhtiövastike, kunnossapito ja muutostyöt, varoituksen antaminen, osakehuoneiston ottaminen yhtiön hallintaan, naapuririidat sekä muut asuntoyhtiöitä, kiinteistöä ja asumista koskevat asiat

Vuokra-asiat

vuokrasopimus, vuokravakuuden antaminen ja palauttaminen, varoituksen antaminen, vuokrasopimuksen purkaminen, irtisanominen ja muu päättäminen, häätö ja muut vuokrasopimusta koskevat asiat

Yhteisomissuhteet

yhteisomistussuhdetta koskevat riidat, kustannusten jako, asumishyötykorvaus, yhteisomistussuhteen purkaminen ja uskotun miehen tehtävät

Viranomaisasiointi

hakemusasiat, valitus viranomaisen tekemästä päätöksestä, verotuksen oikaisuvaatimus ja muut julkisen vallan käyttöä koskevat asiat

Rikosoikeus

asianomistajan (rikoksen uhrin) avustaminen, rikoksesta epäillyn avustaminen ja rikosperusteinen vahingonkorvaus

Oikeusseuraamukset ja oikeuksien vaatiminen

saatavien perintä, vahingonkorvaus, sopimussakko, viivästyskorko, muut korkovaatimukset, hinnanalennus, perusteettoman edun palautus ja vakuutuskorvaus

Asiakirjojen laadinta

avioehtosopimus, ositussopimus, omaisuuden erottelu- ja jakosopimus, edunvalvontavaltakirja (edunvalvontavaltuutus), testamentti, keskinäinen testamentti, perukirja, perinnönjakosopimus, lahjakirja, kauppakirja, vuokrasopimus, velkakirja ja muut asiakirjat

Oikeudenkäynnit ja riitojen ratkaisu

edustaminen oikeudessa, välimiesmenettelyssä, vaihtoehtoisissa riidanratkaisumenettelyissä ja erilaisissa neuvotteluissa