Palvelumme yrittäjille

Asianajotoimisto Justeria Oy on erikoistunut hoitamaan pienten ja keskisuurten yritysten liikejuridisia toimeksiantoja.

Ota yhteyttä

Yhtiöoikeus

osakeyhtiön, avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön, toiminimen ja muun yrityksen perustaminen; fuusio, jakautuminen ja muu yritysjärjestely; kaupparekisteriasiat, yhtiöjärjestys, osakassopimus, toimitusjohtajasopimus ja muut johtajasopimukset

Yrityskaupat

osakekauppa, liiketoimintakauppa, kauppakirjojen ym. asiakirjojen laadinta, sukupolvenvaihdos ja muut yrityskauppoja koskevat asiat

Liikejuridiikka

kaupankäyntiä koskevat oikeudelliset asiat, yrityssalaisuus (sis. liikesalaisuus ja ammattisalaisuus), salassapitosopimus, kilpailukieltosopimus sekä muut yritysten liiketoimintaa koskevat oikeudelliset asiat

Työoikeus

työsopimus, salassapitosopimus, kilpailukieltosopimus, työturvallisuus, YT-menettely, työsuhderiita, työsopimuksen irtisanominen, purkaminen ja muu päättäminen

Vero-oikeus

yritysjärjestelyn veronäkökohdat, ennakkotietohakemus, verosuunnittelu, verovalitus, oikaisuvaatimus ja muut vero-oikeudelliset asiat

Julkiset hankinnat

oikaisuvaatimus, valitus ja muut julkisia hankintoja koskevat oikeudelliset asiat

Immateriaalioikeus

IPR:n suojaaminen, IPR:n hyödyntämissopimukset, patentti, tavaramerkki ja muut IPR-oikeudelliset asiat

Rakennusurakat

urakkasopimus, sivu-urakan alistamissopimus, YSE-ehdot, hyvä rakennustapa, rakennusvirhe, urakkasopimuksen purkaminen ja muu päättäminen, sopimussakko ja hinnanalennus

Asunto-osakeyhtiöasiat

yhtiöjärjestys ja sen muuttaminen, yhtiövastike, yhtiökokous, kunnossapito ja muutostyö, varoituksen antaminen, huoneiston ottaminen yhtiön hallintaan, vahingonkorvaus ja muut asuntoyhtiöasiat

Vuokra-asiat

vuokrasopimus, vuokravakuuden antaminen ja palauttaminen, varoituksen antaminen, vuokrasopimuksen purkaminen, irtisanominen ja muu päättäminen, häätö ja muut vuokrasopimusta koskevat asiat

Rikosoikeus

asianomistajan (rikoksen uhrin) avustaminen, rikoksesta epäillyn avustaminen ja rikosperusteinen vahingonkorvaus, yhteisösakko, näpistys, varkaus, vahingonteko, petos, kavallus, yrityssalaisuusrikokset, työturvallisuusrikos, muut työrikokset ja elinkeinorikokset

Oikeusseuraamukset ja oikeuksien vaatiminen

saatavan perintä, vakuutuskorvaus, vahingonkorvaus, vakuutuskorvaus, sopimussakko, viivästyskorko, muut korkovaatimukset, hinnanalennus ja perusteettoman edun palautus

Asiakirjojen laadinta

yrityksen perustamisasiakirjat, yritysjärjestelyjä koskevat asiakirjat, osakassopimus, toimitusjohtajasopimus, työsopimus, salassapitosopimus, kilpailukieltosopimus ja muut sopimukset

Oikeudenkäynnit ja riitojen ratkaisu

edustaminen oikeudessa, välimiesmenettelyssä, vaihtoehtoisissa riidanratkaisumenettelyissä ja erilaisissa neuvotteluissa.

Sopimusoikeus

sopimusten laatiminen, avustaminen sopimusneuvotteluissa, franchising-sopimus, agentti- ja jälleenmyyntisopimus, kuluttajansuoja, vakuutussopimus, salassapitosopimus, sopimuksen purkaminen ja muu päättäminen, hinnanalennus, sopimussakko, vakuutuskorvaus ja vahingonkorvaus